جهت تهیه جروات کامل به فروشگاه سربزنین

خلاصه فیزیک سال دوازدهم

خلاصه فیزیک سال دوازدهم

امواج

سال دوازدهم

دانلود خلاصه درس دقت و اندازه گیری

سال دینامیک

سال دهم

دانلود خلاصه درس دقت و اندازه گیری

فیزیک هسنه ای

سال دوازدهم

دانلود خلاصه درس دقت و اندازه گیری

سقوط آزاد

سال دوازدهم

دانلود خلاصه درس دقت و اندازه گیری

فیزیک اتمی

سال دوازدهم

دانلود خلاصه درس دقت و اندازه گیری

حرکت شناسی

سال دوازدهم

دانلود خلاصه جزوه حرکت شناسی

نوسان

سال دوازدهم

دانلود خلاصه درس دقت و اندازه گیری

جهت تهیه جروات کامل به فروشگاه سربزنین

خلاصه فیزیک سال یازدهم

خلاصه فیزیک سال یازدهم

مغناطیس

سال یازدهم

دانلود خلاصه درس دقت و اندازه گیری

القای الکترومغناطیس

سال یازدهم

دانلود خلاصه درس دقت و اندازه گیری

الکتریسیته جاری

سال یازدهم

دانلود خلاصه درس دقت و اندازه گیری

الکتریسته ساکن

سال دهم

دانلود خلاصه درس دقت و اندازه گیری

جهت تهیه جروات کامل به فروشگاه سربزنین

خلاصه فیزیک سال دهم

خلاصه فیزیک سال دهم

ترمودینامیک

سال دهم

دانلود خلاصه درس دقت و اندازه گیری

گرما

سال دهم

دانلود خلاصه درس دقت و اندازه گیری

فشار

سال دهم

دانلود خلاصه درس دقت و اندازه گیری

کار و انرژی

سال دهم

دانلود خلاصه درس دقت و اندازه گیری

دقت و اندازه گیری

سال دهم

دانلود خلاصه درس دقت و اندازه گیری