بارگذاری....

آزمون ۱ سال دوازدهم ریاضی

آزمون 1 فیزیک دوازدهم-ریاضی

تعداد ۳۰ سوال و مدت زمان ۴۵ می باشد..لطفا قبل از شروع آزمون مباحث مربوطه را مطالعه فرمایید.