بزرگترین دشمن دانش. نادانی نیست.بزرگ ترین دشمن آن. توهم دانستن است